Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te optimaliseren.
Meer informatie

Mijn account

Ludo Van den Bossche

Ludo Van den Bossche is de bezieler en voorzitter van de beroepsvereniging KVABB - CRECCB. Hij behartigt, samen met zijn team, de belangen van de cijferberoepers. Hij richt jaarlijks meer dan 150 opleidingen in, en dit in het kader van de verplichte permanente vorming ITAA.

Nieuwsbrief KVABB - Nr. 01.2024 - januari 2024

Nieuwsbrief KVABB - Nr. 1.2024 - januari 2024 https://online.flippingbook.com/view/1067644446/ Inhoud van nieuwsbrief 01.2024: Voorwoord - Pagina 02 Is er voldoende rechtsbescherming tijdens de fiscalecontrole? - Pagina’s 03 - 04 Opstal en natrekking: wat bij een onevenwichtigopstalrecht? - Pagina’s 05 - 08 Zonnepanelen op andermans dak: Blijft de zonschijnen? - Pagina’s 09 - 11 Uw bedrijfsvastgoed onvrijwilligimproductief... - Pagina’s 12 - 13 Telewerk en arbeidsongevallen - Pagina’s 14 - 18 Kosten van vrij toegankelijk evenementen: BTWaftrekbaar? - Pagina’s 19 - 20 Wat moet u weten overduurzaamheidsrapportering? (Sustainability) - Pagina’s 22 - 24 Alle KVABB-opleidingen2024, KVABB-bibliotheek en KVABB-bijdragen - Pagina’s 27 - 37

February 27th, 2024

KVABB NEWS - nr. 05.2024 - 22.01.2024 - Informatieverplichting voor de aftrek van huuruitgaven

De regering heeft op 28 december 2023 een wet goedgekeurd waarin een bijkomende informatieverplichting wordt opgelegd aan huurders die de huurprijs (en toegekende huurvoordelen evenals de uit hoofde van recht van opstal, een recht van erfpacht of een ander zakelijk gebruiksrecht op onroerende goed) – al dan niet gedeeltelijk – als een beroepsmatige uitgave in mindering brengen van hun inkomsten. De informatieverplichting geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen, maar evenzeer voor VZW’s. Maar als de informatieverplichting niet wordt nageleefd, is de betaalde huur fiscaal niet aftrekbaar. De nieuwe verplichting treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2024. Dat betekent dat de verplichting betrekking zal hebben op de huur die betaald werd vanaf januari 2023.

January 22nd, 2024

KVABB NEWS - nr. 17.2023 - 14.11.2023 - Eenvoudige of dubbele boekhouding - Inkomensgrens

In de wereld van financiën en boekhouding staat de inkomensdrempel van 500.000,00 € centraal als een belangrijke maatstaf voor bedrijven die verplicht zijn een dubbele boekhouding te voeren. Deze drempel vertegenwoordigt een kritisch punt waarop bedrijven, vanwege hun omvang en financiële complexiteit, worden aangespoord om een gedetailleerdere boekhoudkundige aanpak te hanteren.

November 14th, 2023

Nieuwsbrief KVABB - Nr. 4.2023 - juli 2023

Inhoud van nieuwsbrief 04.2023: Voorwoord - Pagina 02 Erfrecht van de echtgeno(o)t(e) tijdens de scheiding: praktische aandachtspunten Pagina’s 03 - 04 Ontbinding schenking gevolgd door nieuwe schenking: geen schenkbelasting Pagina’s 05 - 07 Fod financiën publiceert een update van haar circulaire over de atad– intrest... Pagina’s 07 - 09 Inbreng onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: deel 1-2 Pagina’s 10 - 15 Waarom is het belangrijk om de statuten van je vennootschap aan te passen? Pagina’s 16 - 17 Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten anno 2023 hervormd Pagina’s 18 - 21 Alle KVABB-opleidingen en de KVABB-bijdragen Pagina’s 22 - 28

June 26th, 2023

KVABB NEWS - nr. 05.2023 - 06.06.2023

Vennootschappen hebben de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de bezoldigingen die zij betalen of toekennen aan hun bedrijfsleiders. De laatste jaren zet de Belgische fiscus steeds meer in op het controleren van deze inhoudingsverplichting. Wanneer uit een dergelijke controle blijkt dat onvoldoende bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, meent de fiscus in diverse dossiers dat dit aanleiding geeft tot een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider. In bepaalde gevallen heeft de bedrijfsleider echter helemaal geen voordeel genoten.

June 6th, 2023

07.02.2023: Débat omtrent de engagementsverklaring tussen het ITAA en Minister Van Peteghem

Ook KVABB schreef haar leden aan in verband met de engagementsverklaring. Waarom vonden jullie het interessant om te reageren? Ludo: Het verhaal dat Bart Van Coile vertelde, is een correct verhaal. We zijn blij met de gezette stappen om tot een akkoord te komen. Ook alle argumenten die Gerard Delvaux schetst, daar staat KVABB volkomen achter. Maar ik wil toch even aantonen waarom we hebben gereageerd. Heel eenvoudig, we zijn een beroepsvereniging en één van onze belangrijkste taken is het verdedigen van de belangen van al onze leden. Nu wil ik toch even een kanttekening maken. Als u artikel 62, paragraaf 1 van het beroep leest, heeft het instituut ITAA een duidelijk taakomschrijving, namelijk bijhouden van de lijsten van leden en stagiairs

February 10th, 2023

De grootste uitdaging van de cijferberoeper

Speelt de digitalisering een cruciale rol bij het uitoefenen van het beroep accountant? Kan het beroep van cijferberoeper nog gered worden en aantrekkelijk gemaakt worden voor jongeren?

January 20th, 2022

De grootste uitdaging van de cijferberoeper

Speelt de digitalisering een cruciale rol bij het uitoefenen van het beroep accountant? Kan het beroep van cijferberoeper nog gered worden en aantrekkelijk gemaakt worden voor jongeren?

January 20th, 2022